Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BBQ Madness Festival 2021

 1. DEFINITIES

1.1      Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het Officiële Verkoopkanaal (zoals van toepassing) voor de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten. Deze overeenkomst bestaat uit de onderhavige Voorwaarden, de aankoopbevestiging en andere bepalingen die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn gevoegd of waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen.

1.2      Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief de bijlagen.

1.3      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn of haar commerciële, zakelijke, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit.

1.4      Klant: de consument of de rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat voor de aankoop van de Festivalproducten en/of -diensten zoals hierin bepaald.

1.5      Grill-Ville: dit weekend onze benaming voor Camping Ommerland. De officiële camping van het Festival met verschillende verblijfsmogelijkheden zoals verkocht door camping Ommerland, onder voorbehoud van Bijlage 3.

1.6      Ticket Desk: Het enige officiële verkooppunt voor BBQ Madness Festival tickets die worden verkocht via de website van het BBQ Madness Festival.

1.7      Festival: de 2021 editie van het BBQ evenement genaamd BBQ Madness Festival dat gaat plaatsvinden van vrijdag 17 september tot en met zondag 19 september 2021.

1.8    Festivalorganisator: BBQ Madness Festival BV, gevestigd Delwijnsestraat 5, 5315 AV te Kerkwijk met BTW nummer NL862478200B01 en KvK nummer 82456690, de organisator en producent van het Festival.

1.9    Festivalproducten en/of -diensten: de producten en/of diensten met betrekking tot het Festival, zoals aangeboden aan en gekocht door de Klant via de website als ook in de shop tijdens het Festival.

1.10    Festivalbezoeker: De natuurlijke persoon die in het bezit is van een geldig geregistreerd toegangsbewijs op zijn/haar naam (zoals bepaald in deze overeenkomst) en uiteindelijk de producten en/of diensten van het Festival gebruikt volgens de Overeenkomst.

1.11    Officieel verkoopkanaal: Festivalproducten en/of -diensten kunnen enkel worden aangekocht via de Festivalorganisator. De Festivalproducten en/of -diensten die via de Festivalorganisator worden aangeboden, worden verwerkt via het BBQ Madness Festival, de dienstverlener van de Festivalorganisator.

1.12    Waiting List: Indien een tickettype of alle festival tickets uitverkocht zijn, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor een Waiting List te openen. Door U te registreren op de Waiting List, geeft U de Festivalorganisator de toestemming om U te contacteren indien er tickets alsnog beschikbaar zijn en kunnen de tickets aan u aangeboden worden via Waiting List verkopen.

 

 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VOORWAARDEN

2.1      Algemene bepalingen

2.1.1   De bijlagen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden. De Klant wordt verzocht om deze Voorwaarden te aanvaarden tijdens het aankoopproces en ten laatste bij het aangaan van een Overeenkomst via het Officiële Verkoopkanaal. U kunt altijd een recente versie van de Voorwaarden raadplegen op www.bbqmadnessfestival.nl; of op verzoek bij de klantenservice van het Festival.

2.1.2   Indien u niet alleen Festivalproducten en/of -diensten voor uzelf maar ook voor anderen aanschaft, dan herinneren wij u eraan dat het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid valt om die mensen te informeren over deze Voorwaarden en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop, en om vóór uw aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen.

 

 1. FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN: ALGEMENE BEPALINGEN

3.1      Leeftijdsgrens

3.1.1   De minimumleeftijd voor toegang tot het Festival is achttien (18) jaar. Ieder die geboren is na 16 september 2003 zal toegang krijgen tot het festival. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet als de betrokkene wordt begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene. De Festivalorganisator zal de toegang tot het Festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de hierna vermelde identiteitscontrole blijkt dat de Festivalbezoeker die leeftijd niet heeft bereikt bij de aanvang van het Festival.

3.2      Officiële Verkoopkanalen

3.2.1   Festivalproducten en/of -diensten kunnen alleen via de Officiële Verkoopkanalen worden gekocht.

3.2.2   Festivalproducten en/of -diensten die op een andere wijze zijn verkregen (via een ander verkoopkanaal of door op een andere wijze door de procedure te omzeilen), worden door de Festivalorganisator niet als geldig beschouwd en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de houder van het Festivalticket de toegang tot het Festival te weigeren.

3.3      BBQ Madness Festival-account en preregistratie

Algemeen

3.3.1   Tenzij anders aangegeven door de Festivalorganisator, kunnen Festivalproducten en/of -diensten alleen worden verkocht aan personen die een BBQ Madness Festival account hebben, dat kan worden aangemaakt op www.bbqmadnessfestival.nl. De Festivalorganisator raadt iedereen die in het bezit is van een ticket in elk geval aan om een BBQ Madness Festival account aan te maken.

3.3.2   Bij de aanmaak van een BBQ Madness Festival account wordt u gevraagd om de algemene voorwaarden van het BBQ Madness Festival te lezen en te aanvaarden.

3.3.3   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om toegangstickets voor het Festival die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit Artikel 3, te annuleren en opnieuw te koop aan te bieden. In dat geval wordt de aankoopprijs voor het (de) ticket(s) in kwestie terugbetaald aan u (en alleen aan u) en steeds met inachtneming van de annuleringsbepalingen zoals opgenomen in deze overeenkomst.

3.3.4   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om uw aankoop te annuleren om technische redenen (bijv. bij overschrijding van bestaande quota).

Preregistratie

3.3.5   Alleen een BBQ Madness Festival account kan toegang geven tot de preregistratie voor het Festival. De Festivalorganisator informeert de accounthouders over de start van de preregistraties via het BBQ Madness Festival account en de contactgegevens die tijdens de accountregistratie zijn opgegeven. Geautomatiseerde preregistraties zijn niet toegestaan.

3.3.6   Zodra de officiële verkoop van Festivalproducten en/of -diensten van start gaat, heeft de accounthouder toegang tot de online ticketshop van het BBQ Madness Festival via een automatische link in het BBQ Madness Festival account. Gekochte tickets en Grill-Ville packages kunnen niet worden geruild voor een ander type ticket/package.

Personalisering

3.4.1   Elk toegangsticket voor het Festival wordt u bezorgd via een e-ticket en moet worden gepersonaliseerd door naam en e-mailadres van de Festivalbezoeker in te voeren.

3.4.2   Tenzij anders vermeld door de Festivalorganisator, moet deze personalisering van het toegangsticket voor het Festival plaatsvinden binnen de periode die vermeld staat in de bevestigingsmail van het ticket die u wordt opgestuurd. Na deze periode is de personalisering definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer worden gewijzigd.

3.4.3   Indien u niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen (uw ‘Gasten’) een toegangsticket voor het Festival koopt, valt het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid om – voor zover wettelijk vereist – toestemming te krijgen van deze personen om hun persoonlijke gegevens door te geven aan de Festivalorganisator in het kader van de personalisering van een dergelijk ticket, zoals hier vermeld. De bepalingen van Artikel 2.1.2 zijn overeenkomstig van toepassing.

3.4.4   Na de personalisering van het toegangsticket voor het Festival, worden uw gepersonaliseerde Gasten uitgenodigd via het e-mailadres dat u ons hebt gegeven, zodat elke gast kan worden uitgenodigd om een BBQ Madness Festival account aan te maken. Uw aankoop van een toegangsticket voor het Festival is pas definitief nadat al uw gasten hun eigen BBQ Madness Festival account hebben aangemaakt binnen de termijnen die zijn vermeld in de bevestigingsmail die naar u is gestuurd. De bepalingen van Artikel 3.3.2. hierboven zijn overeenkomstig van toepassing.

 

 1. ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

4.1      Voor aankopen bij de Festivalorganisator BBQ Madness Festival kunnen annuleringen en terugbetalingen alleen worden verwerkt zoals hier is voorzien.

4.2      Wanneer op 1 augustus 2021 niet het minimaal vereiste aantal Festival kaarten zal zijn verkocht, zal het Festival worden geannuleerd. Een ieder die in het bezit is van een Festival Ticket zal in dat geval binnen 7 dagen na annulering het volledige aankoopbedrag retour ontvangen zonder inhouding van enige kosten.

4.3       Het is denkbaar dat bij aanvang van de voorverkoop in mei 2021 het heersende coronavirus het op dat moment nog niet toestaat om Festivals te organiseren. De verwachting is dat tijdens de Festivaldatum 17-18-19 september 2021 deze maatregelen niet meer van kracht zullen zijn. Wanneer dit echter wel het geval mocht zijn, zal het Festival geen doorgang kunnen vinden. Tickets blijven op dat moment geldig voor de eerstvolgende editie. Deze editie zal worden georganiseerd zo snel als het coronavirus dit toelaat. Wanneer dit speelt zal restitutie van het  aankoopbedrag niet mogelijk zijn om.

4.4          Wanneer de overheid extra eisen gaat stellen aan Festivalbezoekers (zoals bijvoorbeeld het beschikken over een vaccinatiepaspoort), dan dienen de bezoekers van het Festival daaraan te voldoen. Het niet voldoen aan de door de overheid gestelde eisen geeft geen recht op een refund van het aankoopbedrag.

4.5          Wanneer de overheid bepaalt dat Festivals moeten worden voorzien van een corona snelteststraat, dan zal een positieve uitslag van deze coronatest betekenen dat de toegang tot het Festival zal worden geweigerd. Een positieve uitslag van de coronatest geeft geen recht op een refund van het aankoopbedrag.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

5.1      Aansprakelijkheid van de Klant en Festivalbezoeker

Weigering van toegang

5.1.1   Wie deze Voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot het Festivalterrein geweigerd of wordt verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hierover iets anders wordt overeengekomen.

5.1.2   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Festival of andere evenementen die door de Festivalorganisator en zijn verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Voorwaarden (bijvoorbeeld als u drugs verkoopt op het Festival).

Vervolging

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om elke houder van vervalste Festivaltickets te vervolgen.

5.2      Aansprakelijkheid van de Festivalorganisator

Rechtstreekse schade

5.2.1   De Festivalorganisator is alleen aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een overtreding door de Festivalorganisator. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) gevolgschade en (ii) opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.

5.2.2   De Festivalorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële Festivalparking. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

Overmacht

5.2.3   De Festivalorganisator kan het Festival annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Festivalorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het Festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt verstaan: de workshops, waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de Overeenkomst en/of het Festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt: natuurgeweld (met inbegrip van maar niet beperkt tot lawines), onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de Partijen valt, voor zover van toepassing. Slechte weersomstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht, op voorwaarde echter dat, indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of bedreigend genoeg zijn (code rood) voor een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, dergelijke weersomstandigheden worden beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht.

5.2.4   In geen geval is een terugbetaling van de aankoopprijs mogelijk bij annulering van een Festival Ticket wegens bezorgdheden over terroristische dreigingen en/of aanslagen.

 

 1. FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN DIE BIJ DE FESTIVALORGANISATOR ZIJN GEKOCHT

6.1      Platform BBQ Madness Festival

6.1.1   Festivalproducten en -diensten kunnen rechtstreeks bij de Festivalorganisator worden gekocht, via een BBQ Madness Festival account op de BBQ Madness Festival website. Een aankoop kan enkel worden verwerkt nadat de aankoopprijs volledig is betaald.

6.1.2   De Algemene Voorwaarden van de Festivalorganisator worden in volledige tekst beschikbaar gesteld en moeten worden aanvaard alvorens een aankoop kan worden gedaan.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

7.1      Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

7.2      Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Den Bosch, met uitsluiting van alle andere rechtbanken. De Festivalorganisator behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels bevoegd zou zijn.

 

 1. OVERIGE BEPALINGEN

8.1    Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

BIJLAGE 1: TOEGANG TOT HET FESTIVAL

 1. Openingsuren van het Festival

1.1      De openingsuren van het Festival zijn als volgt (onder voorbehoud van wijziging):

 • Vrijdag 17 september 2021: 18u00 – 24u00
 • Zaterdag 18 september 2021: 08u00 – 24u00
 • Zondag 19 september 2021: 08u00 – 19u00

1.2      Met een geldig BBQ Madness Festival Ticket kan de Bezoeker op vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag en zondag tot 09.30 uur inchecken; na 09.30 uur is het niet meer mogelijk om het Festivalterrein te betreden

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Festivalbezoekers die op vrijdag na 21.00 uur of zaterdag en zondag na 09.30 uur aankomen, de toegang tot het Festivalterrein van het BBQ Madness Festival te weigeren, ook al is de Festivalbezoeker in het bezit van een geldig toegangsticket voor het Festival.

1.4      Openingsuren Grill-Ville

Grill-Ville is open van vrijdag 17 september 2021 15u00 tot maandag 20 september 2021 10u00

Inchecken:

Inchecken is mogelijk van vrijdag 15u00 tot 20u00.

Inchecken is niet mogelijk op zaterdag zondag.

Uitchecken:

Uitchecken is mogelijk tot maandag 10u00. Alle bezoekers moeten het terrein van Grill-Ville verlaten vóór maandag 10u00. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Alleen bezoekers die in het bezit zijn van een geldig Grill-Ville Ticket, krijgen toegang tot het terrein van Grill-Ville.

 1. Festivalprogramma

2.1      De Festivalorganisator kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van BBQ Pitmasters) gedwongen zien om het Festivalprogramma te wijzigen of aan te passen. In dat geval blijft het toegangsticket van het Festival geldig en worden geen toegangstickets terugbetaald of omgeruild.

 

BIJLAGE 2: HUISREGELS

Bij een bezoek aan BBQ Madness Festival 2021 gelden de Huisregels van Ommerland voor alle bezoekers.

De Huisregels maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

De Huisregels worden altijd vastgesteld in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.

 

TICKETS EN CONSUMTIEMUNTEN

 • BBQ Madness Festival tickets zijn niet terugbetaalbaar noch omruilbaar.
 • In geval van verlies of diefstal van BBQ Madness Festival tickets worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd. Iedereen die in na 16 september 2003 geboren is, krijgt toegang tot het Festival.
 • De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalbezoeker te controleren bij de controle van het ticket. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt voorleggen, is de beveiliging bevoegd om u de toegang tot het Festival en/of Grill-Ville te weigeren. Als geldige identificatiedocumenten worden beschouwd: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd. Indien u betrapt wordt op een vals identiteitsbewijs, wordt dit beschouwd als identiteitsfraude en wordt u de toegang tot het Festival geweigerd. U zult ook strafrechtelijk worden vervolgd.
 • Tickets voor BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Festivalorganisator.
 • Tickets voor BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Festivalorganisator. De Festivaltickets die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Festivalorganisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het Festival. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om tickets voor BBQ Madness Festival te annuleren, zodra is vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets voor BBQ Madness Festival te koop zijn aangeboden.
 • Wijzigingen in het programma leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Festivalticket.
 • Vervalsing van het ticket voor BBQ Madness Festival zal worden vervolgd.

TOEGANGSCONTROLE

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op het terrein van het Festival of Grill-Ville, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de festivalgangers in gevaar kunnen brengen.
 • De toegang tot het terrein van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville terrein worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
  • onder invloed is van alcohol of drugs;
  • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
  • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de goede vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
  • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • in het bezit is van verboden voorwerpen;
  • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
  • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot het terrein van het Festival en/of Grill-Ville impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de Festivalorganisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die het terrein van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein van het Festival en/of Grill-Ville, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van het Festival (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot het Festival en/of Grill-Ville te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de Festivalorganisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein van het Festival en/of Grill-Ville, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor:
  • om het Festival te onderbreken of stop te zetten;
  • om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Festival en/of Grill-Ville verlaten tot nader order;
  • om bezoekers te vragen het terrein van het Festival en/of Grill-Ville te verlaten;
  • om bezoekers de toegang tot het terrein van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.
 • Het is bezoekers van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville niet toegestaan:
  • om zones te betreden waarvoor hun Ticket geen toegang verleent;
  • om op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op het Festivalterrein te klimmen;
  • om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
  • om zelf eten en drinken mee te nemen naar het Festivalterrein;
  • om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de toestemming van de Organisator;
  • voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;
  • om te roken op plaatsen waar dit verboden is;
  • om in het openbaar te urineren;
  • om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;
  • om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
  • om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville te stelen.
  • om vuur te maken;
  • om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville:
  • zelf eten en drinken meebrengen naar het BBQ Madness Festival festivalterrein;
  • drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
  • andere voorwerpen (paraplu’s, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Festival;
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • brandbare producten of materialen en spuitbussen;
  • pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
  • andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);
  • banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
  • dieren (behalve blindengeleidehonden);
  • drones.
 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op het terrein van BBQ Madness Festival en/of Grill-Ville:
  • blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;
  • eigen eten en drinken enkel op Grill-Ville;
  • de maximale toegestane hoeveelheid drank op Grill-Ville is 6 blikjes alcoholische drank (max. 50 cl per blikje) en 6 blikjes of plastic flessen frisdrank of energiedrank (max. 50 cl per blikje/plastic fles) per persoon. Een onbeperkt aantal flessen water; alleen gesloten verpakkingen zijn toegestaan;
  • wegwerp- of pocketfototoestellen;
  • inschuifbare paraplu’s zonder pin (geen parasols);
  • selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.
 • Het is verboden om zelf vuur te maken.
 • Om de veiligheid van BBQ Madness Festival en de andere Festivalgangers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

DRUGSBELEID = NULTOLERANTIE

 • BBQ Madness Festival heeft een absoluut nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs! Het is verboden om op het Festivalterrein drugs te gebruiken. Indien u daarop wordt betrapt, wordt u van het terrein van het Festival en/of Grill-Ville verwijderd. Dit beleid wordt streng toegepast en betekent in relevante gevallen dat de zaak aan de politie wordt overgedragen.
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op het terrein van het Festival en/of Grill-Ville. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het terrein van het Festival en/of Grill-Ville verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale of gevaarlijke wapens, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.
 • Indien een bezoeker om gezondheidsredenen bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt, moet hij/zij een geldig medisch attest voorleggen alvorens toestemming te krijgen om die specifieke medicatie mee te brengen op het Festivalterrein.

HET FESTIVALTERREIN – SCHADE AAN MATERIALEN

 • Recreatiecentrum Ommerland, de locatie van BBQ Madness Festival, is een natuurgebied. Daarom worden alle bezoekers verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op het Festivalterrein, de camping en de parkeerplaats is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten. Gelieve hiervan gebruik te maken.
 • De Festivalorganisator levert veel inspanningen en zet veel mankracht in om van BBQ Madness Festival een magische wereld te maken. Wij vragen elke Festivalganger om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de Festivalorganisator, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Festival. De toegang wordt voor de rest van het Festival geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van BBQ Madness Festival mogen niet klimmen op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op het Festivalterrein;

MERCHANDISE

De officiële BBQ Madness Festival merchandise is alleen te koop op het Festival en de officiële webshop van BBQ Madness Festival (www.BBQMadnessFestival.nl).

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMEN – CAMERABEWAKING

 • Tijdens het Festival worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Festival en/of Grill-Ville te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door BBQ Madness Festival en haar partners.
 • Camerabewaking op BBQ Madness Festival en/of in Grill-Ville wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek.
 • De Organisator behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalganger te controleren.
 • Digitale fotocamera’s en/of videocamera’s zijn toegestaan op het terrein met uitzondering van

(semi-)professionele apparatuur. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes en zet ze op YouTube, Instagram, Twitter, Flickr, enz.!

TOILETTEN

Gebruik van de toiletten is gratis op BBQ Madness Festival en/of in Grill-Ville. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Festival en/of Grill-Ville.

ROKEN

Het is verboden om binnen te roken.

PROMOTIE

Het is verboden om tijdens het Festival flyers te verspreiden of posters op te hangen! Bezoekers die hun eigen evenementen willen promoten, kunnen een advertentie plaatsen in de BBQ Madness Festival-krant die tijdens het Festival onder de bezoekers wordt verspreid.

VEILIGHEID

 • Tijdens het BBQ Madness Festival zal er beveiliging aanwezig zijn. Bezoekers zullen instructies van de
 • beveiliging per direct opvolgen. Wanneer deze instructies niet worden nageleefd, is verwijdering van het
 • Festival het logische gevolg.
 • Bezoekers van BBQ Madness Festival mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

VERLIES OF BESCHADIGING

De BBQ Pitmasters en de organisatoren van BBQ Madness Festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

 • De Festivalorganisator kan BBQ Madness Festival alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Evenementenorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om BBQ Madness Festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het coronavirus, terroristische dreigingen, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, ziekte van BBQ Pitmasters, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz.
 • De Festivalorganisator kan zich genoodzaakt zien om het Festival terrein te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

PARKEREN

 • Er is parkeergelegenheid in de buurt van het terrein van BBQ Madness Festival en Grill-Ville. Als bezoeker kunt u gratis parkeren op de beschikbare parkeerplaatsen.
 • De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Organisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Festival.

BEPERKING

 • Bezoekers met een beperking kunnen op vertoon van een blauwe parkeerkaart gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om vooraf kenbaar te maken indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar info@BBQMadnessFestival.nl.
 • Mensen met een beperking kunnen eveneens het terrein van BBQ Madness Festival betreden. Wij verzoeken u om vooraf kenbaar te maken wanneer u een beperking heeft. Wij zullen dan contact met u opnemen om te bespreken hoe ook uw bezoek zo aangenaam mogelijk te laten plaatsvinden.

 

BIJLAGE 3: GRILL-VILLE (camping Ommerland)

1.1 De camping Ommerland accommodaties en BBQ Madness Festival tickets worden los van elkaar verkocht.

1.2 Het is niet verplicht om een Grill-Ville camping Ommeland accommodatie te boeken. Men mag elders overnachten.

1.3 Grill-Ville camping Ommeland beschikt per type accommodatie over een beperkt aantal plaatsen. Het kan dus voorkomen dat – wanneer u niet tijdig boekt – uw accommodatie naar keuze niet meer beschikbaar is.

1.4 Voertuigen, motorfietsen, aanhangwagens, caravans of campers zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen in Grill-Ville camping Ommerland.

1.5 Door een ticket te kopen voor een accommodatie gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van recreatiepark Ommerland die van toepassing zijn op deze accommodaties.

1.6 Bij het uitchecken uit uw camping Ommerland accommodatie, controleert de camping Ommerland organisatie de staat van de accommodatie. De camping Ommerland organisatie behoudt zich het recht voor om u de kosten aan te rekenen voor herstelling van schade, die met opzet, door nalatigheid of roekeloos gedrag door u is veroorzaakt aan de accommodatie.

1.7 In geval van schade behoudt de camping Ommerland organisatie zich het recht voor om deze kosten onmiddellijk in rekening te brengen. Mocht deze schade na uw vertrek aan het licht komen, dan behoudt de camping Ommerland  organisatie zich het recht voor om een factuur voor het bedrag naar het geregistreerde adres te sturen. Om deze situatie te voorkomen, wordt u aangeraden om langs de onthaalbalie van camping Ommerland te gaan om uit te checken aan het eind van uw verblijf.